Algemeen

Young Foodpolicy is een besloten netwerk van vooruitstrevende young professionals uit de Nederlandse foodsector, dat zich richt op de vertaling naar het productassortiment van maatschappelijke ontwikkelingen. Het netwerk komt driemaal per jaar bijeen. Young Foodpolicy is een dienst van Mediaset Business Events te Nijmegen, dat de organisatie verzorgt en de ledenadministratie voert.

Om tot een maximale uitwisseling van kennis en contacten te komen streeft Young Foodpolicy naar een heterogeen ledenbestand. Het lidmaatschap staat in principe open voor elke young professional die werkzaam is in een relevante functie binnen de foodbranche. Onder ‘foodbranche’ verstaan we supermarktorganisaties, groothandels, cateraars, leveranciers (zowel vers als KW), toeleveranciers, verpakkingsbedrijven, enzovoorts. Ook voor personen buiten de eigenlijke foodsector staat het lidmaatschap open, mits hun bezigheden gerelateerd zijn aan de voedselproductie- en distributieketen. Uitgesloten van lidmaatschap zijn personen die zich beroepshalve bezighouden met activiteiten gericht op de werving en selectie van personeel (waaronder de zogeheten ‘headhunters’).

De kwaliteit van het programma van de bijeenkomsten van Young Foodpolicy wordt bewaakt door een Raad van Advies die is samengesteld uit leden. De Raad van Advies is tevens verantwoordelijk voor de toelating van nieuwe leden en voor de naleving van de elders op deze website te vinden gedragscode, die onderdeel vormt van dit lidmaatschapsreglement en waaraan elk lid verplicht is zich te houden. De Raad van Advies drukt in zijn samenstelling uit wat Young Foodpolicy wil zijn: een brede afspiegeling van de Nederlandse levensmiddelensector. De Raad kent maximaal tien leden. Toetreding geschiedt door coöptatie, het voorzitterschap wordt uitgeoefend door Frits Kremer.

Toelatingscriteria

Aspirantleden van Young Foodpolicy NL hebben een hogere opleiding genoten op HBO- of universitair niveau. Zij hebben minimaal een jaar werkervaring en bekleden een functie waarin zij - direct of indirect - binnen hun bedrijf of organisatie invloed uitoefenen op de besluitvorming rond verduurzamingsprocessen. Hun leeftijd ligt tussen de 25 en 40 jaar, een begrenzing waarvan in voorkomende gevallen kan worden afgeweken.

Aspirantleden zijn actief op zoek naar mogelijkheden om maatschappelijke doelstellingen op zakelijke (marketing- en commerciële) doelstellingen te betrekken. Hun insteek daarbij is om niet alleen te leren van de ander, maar omgekeerd ook aan diens ontwikkeling bij te dragen (‘halen’ en ‘brengen’). Kandidaten delen het uitgangspunt dat alleen op basis van wederkerigheid een betekenisvol debat ontstaat waarin daadwerkelijk verdieping van inzicht optreedt.

Genoemde criteria vormen de randvoorwaarden om lid te kunnen worden. Over de feitelijke toelating tot Young Foodpolicy beslist de Raad van Advies, een werkwijze die het exclusieve karakter van het lidmaatschap en de kwaliteit van het ledenbestand waarborgt. 

Lid worden

Lid worden van Young Foodpolicy kan op twee manieren. Ofwel je wordt uitgenodigd lid te worden door een van de leden van de Raad van Advies, ofje meldt jezelf op eigen initiatief aan voor toelating door de Raad. Het lidmaatschap is een feit zodra het inschrijfformulier op deze website door een toegelaten kandidaat is verstuurd. 

De toelatingsprocedure geschiedt in beslotenheid. Over de inhoud van de besluitvorming wordt geen mededeling gedaan. Toegelaten personen worden uitsluitend op de hoogte gesteld van de uitkomst van de procedure, niet van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen. Indien een persoon wordt uitgenodigd voor het lidmaatschap door een lid van de Raad van Advies, is daar buiten medeweten van de kandidaat al een ballotage aan voorafgegaan. 

Lid zijn

Het lidmaatschapsjaar van Young Foodpolicy heeft de duur van een jaar, gerekend vanaf 1 september. Het lidmaatschap wordt elk jaar per 1 september automatisch met een jaar verlengd, tenzij voor 1 juli via een e-mail aan het secretariaat is kenbaar gemaakt dat men het lidmaatschap voor het volgende jaar wenst op te zeggen. Opzeggingen na 30 juni voor het volgende lidmaatschapsjaar worden onder geen beding geaccepteerd, met welke argumentatie (bijvoorbeeld zwangerschap, promotie, overplaatsing, verandering van werkgever, ziekte of ontslag, etc.) dan ook. Indien niet voor 1 juli is opgezegd bestaat te allen tijde de verplichting tot betaling van het lidmaatschapsgeld voor het volgende lidmaatschapsjaar. Overdracht van het lidmaatschap gedurende het jaar op een collega is mogelijk, mits die collega het inschrijfformulier op deze website invult en verstuurt.

Het lidmaatschap van Young Foodpolicy heeft de vorm van een persoonsgebonden bedrijfslidmaatschap. Dat houdt in dat het lidmaatschap is gekoppeld aan een specifieke persoon, die namens zijn of haar bedrijf of organisatie lid is. Het lidmaatschapsgeld wordt voldaan door het bedrijf of de organisatie waarvoor het lid werkzaam is en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Leden mogen collega's die interesse hebben in een specifiek thema kosteloos meenemen naar een bijeenkomst, met een maximum van twee personen.

Leden zijn gehouden zich af te melden voor een bijeenkomst, indien zij deze door omstandigheden niet kunnen bijwonen. Het wordt op prijs gesteld als het lid zich in een dergelijk geval laat vervangen door een collega van gelijkwaardig niveau. Zowel afmelding als vervanging moeten voor een door het secretariaat te bepalen datum worden gemeld op secretariaat@youngfoodpolicy.nl. Welke deze datum is, wordt altijd duidelijk aangegeven in de uitnodiging voor de bijeenkomst.